Presents
The Iran Conference
Performance makers The Iran Conference
Philippe Rasmusen Alexander Vasin
Daniel Christensen Andrew Popkov
Oliver Larsen Yuriy Vutyanov
Magnus Thomsen Vladimir Zaets
Astrid Petersen Liliya Nagornaya, Anna Lebedeva
Emma Shmidt-Paulsen Marina Yurchak, Natalia Zdobnova
Gustav Yensen Vladislav Mamchur
Father Augustin Vladimir Postanovskyi
Pascual Andersen Vladimir Kuznetsov
Shirin Shirazi Dariya Tvoronovich
Written by Ivan Vyrypaev; Director: Helen Lazovich; Designer: Kateryna Markush

GALLERY