Presents
The Iran Conference
Performance makers The Iran Conference
Philippe Rasmusen Alexander Vasin
Daniel Christensen Andrew Popkov
Oliver Larsen Yuriy Vutyanov
Magnus Thomsen Vladimir Zaets
Astrid Petersen Liliya Nagornaya, Anna Lebedeva
Emma Shmidt-Paulsen Marina Yurchak, Natalia Zdobnova
Gustav Yensen Vladislav Mamchur
Father Augustin Vladimir Postanovskyi
Pascual Andersen Tamara Plashenko
Shirin Shirazi Dariya Tvoronovich
Playwright — Ivan Vyrypaev
Director — Helen Lazovich
Designer — Kateryna Markush
Lightning designer — Oleksandr Bezverkhy
Sond man — Dmytro Sribnyi
Assistant stage manager — Olreksandra Murashko

GALLERY

Buy ticket
March
29